A Cimma

Testo A Cimma:

Ti t’adesciàe ‘nsce l’èndegu du matin

ch’à luxe a l’à ‘n pè ‘n tera e l’àtru in mà

ti t’ammiàe a ou spègiu de ‘n tianin

ou cé ou s’ammià on spègiu dà ruzà

ti mettiàe ou brùgu rèdennu’nte ‘n cantùn

che se d’à cappa a sgùggia ‘n cuxin-a stria

a xeùa de cuntà ‘e pàgge che ghe sùn

‘a cimma a l’è za pinn-a a l’è za cùxia.

Cè serèn tèra scùa

carne tènia nu fàte nèigra

nu turnà dùa.

Bell’oueggè strapunta de tùttu bun

prima de battezàlu ‘ntou prebuggiun

cun dui aguggiuìn dritu ‘n pùnta de pè

da sùrvia ‘n zù fitu ti ‘a punziggè

àia de lùn-a vègia de ciaèu de nègia

ch’ou cègu ou pèrde ‘a tèsta l’àse ou sentè

oudù de mà misciòu de pèrsa lègia

cos’àtru fa cos’àtru dàghe a ou cè.

Cè serèn tèra scùa

carne tènia nu fàte nèigra

nu turnà dùa

e ‘nt’ou nùme de Maria

tùtti diài da sta pùgnatta

anène via.

Poi vegnan a pigiàtela i càmè

te lascian tùttu ou fùmmu d’ou toèu mestè

tucca a ou fantin à prima coutelà

mangè mangè nu sèi chi ve mangià.

Cè serèn tèra scùa

carne tènia nu fàte nèigra

nu turnà dùa

e ‘nt’ou nùme de Maria

tùtti diài da sta pùgnatta

anène via.

Guarda il video di A Cimma:

Il video presente è visualizzato tramite ricerca di youtube e potrebbe non essere corretto

Ami la musica in Vinile? Trova i dischi in vinile di Fabrizio de André su ritornoalvinile.com